Last year, the Council declared a climate change emergency, acknowledging the real threat that climate change poses to both current and future generations.

Watch our video of Rachel Jowitt, Chief Officer for Neighbourhood Services, Planning and Public Protection discussing the challenges we are facing around climate change.
 


Before the pandemic the Council started to look at what this declaration meant for us. What we needed to do with our own buildings, our own vehicles and how we managed our own business.

We want to help our communities get cleaner and greener, and we can’t do this alone; we really need your views on what you can do to respond to this challenge.

Please leave your ideas and views below, and feel free to comment and rate the views and ideas of others who have contributed to the discussion.

Our rules of engagement are simple: there are no bad ideas, be radical, be challenging and be random! Let's get all our ideas out in the open and see where it takes us!

Llynedd, cyhoeddodd y Cyngor argyfwng newid yn yr hinsawdd, gan gydnabod bygythiad gwirioneddol newid yn yr hinsawdd i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Gwyliwch ein fideo o Rachel Jowitt, Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdogaeth, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd yn trafod yr heriau o gylch newid yn yr hinsawdd.
 


Cyn y pandemig dechreuodd y Cyngor edrych ar ystyr y datganiad yma i ni.  Yr hyn yr oedd angen i ni ei wneud gyda’n hadeiladau ein hunain, ein cerbydau’n hunain a sut oeddem ni’n rheoli’n busnes.

Rydym am gynorthwyo’n cymunedau i fynd yn lanach a gwyrddach, a gallwn ni ddim gwneud hyn ar ein pennau’n hunain; mae angen eich barn arnom ni am yr hyn y gallwch chi ei wneud i ymateb i’r her yma.

Rhowch eich syniadau a barn isod, a rhowch sylwadau ar syniadau pobl eraill sydd wedi cyfrannu at y drafodaeth.

Mae ein rheolau’n syml: does dim syniadau gwael, byddwch yn radical, byddwch yn heriol a byddwch yn amrywiol! Gadewch i ni roi ein syniadau yn yr awyr agored a chawn weld be aiff pethau!

1 idea matching your filter