This week, councillors have looked at Torfaen Council’s budget plans for the next financial year, and we’d like you to do the same.

The mid-year budget review, which identifies how much the council expects to receive in 2022/2023 and what services predict they will need, is expected to reveal a potential funding gap of £1.5 million.

Just like every home in the borough, the council has to manage its finances carefully preparing for what comes in and what goes out each year to ensure it balances the books.

At the beginning of April 2021, we started looking ahead at how much it will cost to deliver all our services in 2022/23 and the challenges of delivering those services whilst ensuring we can balance the books again.

Most of what the council spends goes on caring for people, education services and maintaining a clean and green borough.

At the moment we are forecasting a shortfall which we need to fill. Thankfully the gap we started with has been whittled away and at this point of the process we are now down to a shortfall of around £1.5 million.

At this stage of the budget setting process we must build our budget forecast on a lot of assumptions such as how much we will receive from the Welsh government, how much it will cost to pay people and how much all the goods we buy to deliver services will cost us including anticipating inflation rates. What we get from Welsh government each year is never quite enough to do everything we are expected to do, so we make up the shortfall through efficiencies, savings, council tax and charges.

Later in the budget process when some of these unknowns are known, we will ask you again for your views on what is hoped will be a small list of proposed savings and efficiencies to help bridge the gap.

So at this stage of the year we’re asking you:

* What can we do differently
* What should we be spending more on?
* What should we stop doing?
* What can we reduce?
* What could we charge more for?

Our rules of engagement are simple: there are no bad ideas, be radical, be challenging and be random! Let's get all our ideas out in the open and see where it takes us!

Yr wythnos hon, mae cynghorwyr wedi edrych ar gynlluniau cyllideb Cyngor Torfaen ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, ac hoffem ichi wneud yr un peth.

Mae disgwyl i’r adolygiad canol y flwyddyn o’r gyllideb, sy’n nodi faint mae’r cyngor yn disgwyl derbyn yn 2022/2023 a pha wasanaethau y maen nhw’n credu y byddan nhw eu hangen, ddangos diffyg o ran ariannu o ryw £1.5 miliwn.

Fel pob aelwyd yn y fwrdeistref, mae’n rhaid i’r cyngor reoli ei arian yn ofalus, gan baratoi ar gyfer yr hyn sy’n dod i mewn a’r hyn sy’n mynd allan pob blwyddyn i sicrhau bod y llyfrau’n gytbwys.

Ar ddechrau Ebrill 2021, dechreuon ni edrych ar faint y bydd yn costio i gyflenwi’n gwasanaethau i gyd yn 2022/23 a heriau cyflenwi’r gwasanaethau hynny, gan sicrhau ar yr un pryd ein bod ni’n gallu mantoli’r cyfrifon eto.

Mae’r rhan fwyaf o’r hyn y mae’r cyngor yn gwario yn mynd at ofalu am bobl, gwasanaethau addysg a chynnal bwrdeistref lân a gwerdd.

Ar hyn o bryd rydym yn rhagweld diffyg y mae angen eu gau. Yn ffodus, mae’r bwlch oedd gennym ni’n wreiddiol wedi ei leihau ac ar hyn o bryd yn y broses rydym wedi cyrraedd diffyg o ryw £1.5 miliwn.

Ar y pwynt yma yn y broses gyllidebu mae’n rhaid i ni adeiladu’n rhagolygon ar gyfer y gyllideb gyda nifer o dybiaethau o gylch faint y byddwn yn derbyn gan Lywodraeth Cymru, beth fydd cost talu pobl a beth fydd cost y nwyddau yr ydym yn prynu er mwyn cyflenwi’n gwasanaethau, gan gynnwys ystyried chwyddiant hefyd. Dyw’r hyn yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru pob blwyddyn ddim yn ddigon i wneud pob dim, felly mae’r gweddill yn dod trwy fesurau effeithlonrwydd, arbedion, Treth y Cyngor a ffioedd.

Yn nes ymlaen yn y broses gyllidebu, pan fydd rhai o’r ffactorau anhysbys bellach yn hysbys, byddwn yn gofyn i chi eto am eich barn ynglŷn â’r hyn a fydd, rydym yn gobeithio, yn rhestr fach o arbedion a mesurau effeithlonrwydd i bontio’r bwlch.

Felly, ar adeg yma’r flwyddyn, rydym yn gofyn i chi:

* Beth allwn ni wneud yn wahanol?
* Ar beth ddylem ni fod yn gwario mwy?
* Beth ddylem ni fod yn stopio gwneud?
* Beth allwn ni leihau?
* Beth allem ni fod yn codi mwy o dâl amdano?

Mae ein rheolau ar gyfer ymgysylltiad yn syml: does dim syniadau gwael, byddwch yn radical, byddwch yn heriol a byddwch yn anturus! Gadewch i ni roi golau dydd ar ein syniadau i gyd er mwyn gweld ble allwn ni fynd!

13 ideas