Moderation policy / Polisi cymedroli

The purpose of Dialogue is to encourage open discussions with the public on issues that a currently being considered by Torfaen Council.

These open discussions give you an opportunity to post comments that will remain public on this website. Torfaen Council therefore operates a moderation policy to ensure that comments are appropriate and not harmful to others. Moderation is performed by the Torfaen Council in accordance with the terms set out below.

Comments must not:

 • Be defamatory of any person;
 • Be obscene, offensive, hateful, or inflammatory;
 • Promote discrimination based on race, sex, gender reassignment, marriage and civil partnership,  religion and belief, pregnancy and maternity, nationality, disability, sexual orientation or age;
 • Disclose the name, address, telephone, mobile or fax number, e-mail address or any other personal data in respect of any individual;
 • Be likely to harass, upset, embarrass, alarm or annoy any other person;
 • Contain any advertising or promote any commercial products and services;
 • Be duplicative by the same person or entity;
 • Break the law – this includes libel, condoning illegal activity and breaking copyright. Comments must comply with the law applicable in England and Wales and in any country from which they are posted.

While Torfaen Council invite open participation and diverse viewpoints to be shared, the purpose of the policy is to ensure that discussions are fair, inclusive, relevant and constructive. Moderators reserve the right to remove posts which do not achieve this purpose and comply with the terms set out above.

We value your contributions, our desire is to remove as few posts as possible while ensuring that a focused, constructive discussion takes place. We will try to publish as many posts as we can but we cannot guarantee that all posts will be published. We are under no obligation to you or any other person to oversee, monitor or moderate the discussion and we may stop moderating at any time.

Polisi cymedroli

Diben Deialog yw annog trafodaethau agored â’r cyhoedd ar faterion y mae Cyngor Torfaen wrthi’n eu hystyried.

Bydd y trafodaethau agored hyn yn rhoi cyfle i chi bostio sylwadau a fydd i’w gweld yn gyhoeddus ar y wefan hon. Felly, mae Cyngor Torfaen yn gweithredu polisi cymedroli i sicrhau bod y sylwadau yn briodol ac nad ydynt yn niweidiol i eraill. Cyflawnir y gwaith cymedroli gan Gyngor Torfaen yn unol â’r telerau a nodir isod.

Ni ddylai sylwadau:

 • Fod yn ddifenwol i unrhyw berson;
 • Bod yn anweddus, sarhaus, atgas neu’n ymfflamychol;
 • Hyrwyddo gwahaniaethu yn seiliedig ar hil, rhyw, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, crefydd a chred, beichiogrwydd a mamolaeth, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran;
 • Datgelu enw, cyfeiriad, rhif ffôn, symudol neu ffacs, cyfeiriad e-bost neu unrhyw ddata personol arall mewn cysylltiad ag unrhyw unigolyn;
 • Bod yn debygol o aflonyddu ar rywun neu ofidio, codi cywilydd, brawychu neu gythruddo person arall;
 • Cynnwys unrhyw hysbysebion neu hyrwyddo unrhyw gynnyrch a gwasanaethau masnachol;
 • Cael eu dyblygu gan yr un person neu endid;
 • Torri’r gyfraith – mae hyn yn cynnwys enllib, cymeradwyo gweithgareddau anghyfreithlon a thorri hawlfraint. Rhaid i sylwadau gydymffurfio â’r gyfraith sy’n gymwys yng Nghymru a Lloegr o unrhyw wlad y caiff y sylwadau eu postio.

Er bod Cyngor Torfaen yn gwahodd cyfranogiad agored a sylwadau amrywiol i’w rhannu, diben y polisi yw sicrhau bod trafodaethau yn deg, cynhwysol, perthnasol ac adeiladol. Mae’r cymedrolwyr yn cadw’r hawl i ddileu unrhyw sylwadau nad ydynt yn cyflawni’r diben hwn ac yn cydymffurfio â’r telerau a nodir uchod.

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniadau. Ein dymuniad yw dileu cyn lleied â phosibl o sylwadau tra’n sicrhau trafodaeth adeiladol sydd â ffocws. Byddwn yn ceisio cyhoeddi cynifer o sylwadau â phosibl ond ni allwn warantu y bydd pob sylw yn cael ei gyhoeddi. Nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i chi nac unrhyw berson arall i arsylwi, monitro neu gymedroli’r drafodaeth a gallwn atal cymedroli ar unrhyw adeg.