How to use this site / Sut i ddefnyddio'r safle hwn

Dialogue has these features:

 • Registering and creating a profile
 • Submitting an idea: WYSIWYG editor, formatting correctly
 • Commenting and rating
 • Searching for content

Registering and Creating a profile

Anyone can look at ideas and comments, but to really get involved in a challenge a profile is needed. You'll need to head over to 'Register', at the top right of the page and create an account. Alternatively, if you try to submit an idea, comment or rating, you will be prompted to log in to the site and the log-in page also has a link to the registration form. Be sure to enter your email address correctly, as this will be needed to reset your password if you forget it. You can edit your profile and change your password at any time by clicking on your username at the top of the page. This will also show you a list of the ideas and comments you've submitted.

NB: Usernames, email addresses and passwords are case-sensitive. Usernames can only contain letters, numbers and underscores e.g. John_Smith12

Submitting an idea

To submit an idea, simply go to the challenge you want to participate in, and hit 'Add an Idea'. You'll be able to enter a title for your idea, and then two sections of text - What your idea is, and why it is important. These are entered using a simple text editor, which looks like this:

Screenshot of text editor toolbar

Here are a few tips on using it:

 • Embedding links: To link to another website within your text, highlight the text you want to act as the link, and then click on the 'link' button in the text box toolbar (it looks like a chain link). In the pop-up window that appears, you will need to paste the address of the site you want to link to in the box labelled 'URL'.
 • Inserting images: If you want to insert an image into your idea, that image will need to already be on the internet somewhere - you won't be able to upload it directly from your computer (this is to protect against viruses). To add the image to your idea, click on the insert image button on the text editor toolbar - this looks like a blue square - and a pop-up window will appear. You'll then need to paste the address where the image is located online in the box labelled 'URL'. You can also adjust the size of your image by entering numbers (in pixels) in the boxes 'width' and 'height'. To make sure the image fits nicely on the page, we would recommend a maximum of 500 pixels width.
 • Pasting from Word or another word processing tool: Some people draft their ideas in a program like Word, and then paste them across into the Dialogue site. If doing so, please use the 'Paste from Word' tool (located at the far right of the toolbar). This will bring up a window into which you can paste your work from Word, and click 'OK' - this will 'translate' the text to Dialogue and make sure the format is properly preserved. Pasting text directly from Word can lead to the formatting being jumbled or lost.

You should note that once you have submitted an idea or comment it can't be edited, so please check your submission carefully before saving.

If you want your idea to be taken down you should contact the site administrator using the contact form in the footer links. Also, if the challenge is pre-moderated, your idea might not appear immediately, as it will need to be approved by a moderator before it appears on the site.

Commenting and rating

If you click on an existing idea, you will see that you have the option to rate the idea or comment on it.

 • To make a comment, simply enter your comment in the text box and click 'Add comment'. Be aware that if the site is pre-moderated, your comment will have to be approved by a moderator before it will appear.
 • To rate an idea out of 5, click on the appropriate number of stars below the idea. You can click 'remove my rating' at any time to undo this.

Searching the site

There is a Search and Filter button on Dialogue - this allows you to search both idea topic and by the text of the idea itself.

Mae'r wefan Deialog yn cynnwys y nodweddion hyn:

 • Cofrestru a chreu proffil
 • Cyflwyno syniad: Golygydd WYSIWYG, fformatio'n gywir
 • Rhoi sylwadau a graddio
 • Chwilio am gynnwys

Cofrestru a chreu proffil

Gall unrhyw un edrych ar syniadau a sylwadau, ond mae angen proffil er mwyn cymryd rhan go iawn mewn her. Bydd angen ichi fynd i 'Register', yng nghornel dde uchaf y dudalen a chreu cyfrif. Fel arall, os ydych yn ceisio cyflwyno syniad neu sylw, neu raddio syniad, byddwch yn cael eich ysgogi i fewngofnodi i'r safle ac mae'r dudalen mewngofnodi hefyd yn cynnwys linc i'r ffurflen gofrestru. Gofalwch gofnodi eich cyfeiriad e-bost yn gywir, gan y bydd angen hwn i ailosod eich cyfrinair os ydych yn ei anghofio. Gallwch olygu eich proffil a newid eich cyfrinair ar unrhyw adeg trwy glicio ar eich enw defnyddiwr ar frig y dudalen. Bydd hyn hefyd yn dangos rhestr ichi o'r syniadau a'r sylwadau yr ydych wedi'u cyflwyno.

Sylwer: Rhaid cadw enwau defnyddwyr, cyfeiriadau e-bost a chyfrineiriau yn union fel y cawsant eu gosod yn wreiddiol, o ran priflythrennau a llythrennau bach. Dim ond llythrennau, rhifau a thanlinellu y gellir eu defnyddio mewn enwau defnyddwyr e.e. John_Smith12

Cyflwyno syniad

I gyflwyno syniad, yr oll sydd raid ei wneud yw mynd i'r her yr ydych am gymryd rhan ynddi, a chlicio ar 'Add an Idea'. Byddwch yn gallu rhoi teitl i'ch syniad, ac yna dwy adran o destun - beth yw eich syniad, a pham mae'n bwysig. Byddwch yn cofnodi'r rhain gan ddefnyddio golygydd testun syml.

Dyma ambell i air o gyngor.

 • Mewnblannu lincs: Er mwyn rhoi linc i safle arall yn eich testun, amlygwch y testun rydych am ei ddefnyddio fel y linc, yna cliciwch ar y botwm 'link' ym mar offer y blwch testun (mae'n edrych fel dolen mewn cadwyn). Yn y ffenestr naid sy'n ymddangos, bydd angen i chi ludo cyfeiriad y safle yr ydych am gysylltu ag ef, yn y blwch wedi'i labelu 'URL'.
 • Mewnosod delweddau: Os ydych am gynnwys delwedd yn eich syniad, bydd angen i'r ddelwedd fod ar gael rywle ar y rhyngrwyd eisoes - ni fyddwch yn gallu ei lanlwytho yn uniongyrchol o'ch cyfrifiadur (er mwyn amddiffyn rhag feirysau). I ychwanegu'r ddelwedd at eich syniad, cliciwch ar y botwm 'Insert image' ar y bar offer golygu testun - mae'n edrych fel sgwâr glas - a bydd ffenestr naid yn ymddangos. Yna, bydd angen ichi ludo'r cyfeiriad lle mae'r ddelwedd i'w chael ar-lein, yn y blwch wedi'i labelu 'URL'. Gallwch hefyd addasu maint eich delwedd trwy roi rhifau (mewn picseli) yn y blychau 'width' a 'height'. Er mwyn gwneud yn siŵr bod y ddelwedd yn faint taclus ar gyfer y dudalen, byddem yn argymell lled o ddim mwy na 500 picsel.
 • Gludo o Word neu offeryn prosesu geiriau arall: Mae rhai pobl yn drafftio eu syniadau mewn rhaglen fel Word, ac yna'n eu gludo i mewn i Deialog. Os felly, defnyddiwch y teclyn 'Paste from Word' (sydd i'w weld ar ben pellaf y bar offer ar y dde). Bydd ffenestr yn ymddangos a gallwch ludo eich gwaith iddi o Word. Cliciwch 'OK', a bydd hyn yn trosi'r testun ar gyfer Deialog a sicrhau bod y fformat yn cael ei gadw'n iawn. Os ydych yn gludo testun yn uniongyrchol o Word, gall y fformatio gael ei ddrysu neu fynd ar goll.

Cofiwch na allwch olygu syniad neu sylw ar ôl ei gyflwyno, felly darllenwch eich cyflwyniad yn ofalus cyn ei gadw.

Os ydych am i'ch syniad gael ei gymryd oddi ar y safle, cysylltwch â gweinyddwr y safle gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt yn y lincs ar waelod y sgrin. Hefyd, os bydd yr her yn cael ei chymedroli ymlaen llaw, mae'n bosibl na fydd eich syniad yn ymddangos ar unwaith, gan y bydd angen iddo gael ei gymeradwyo cyn ymddangos ar y safle.

Rhoi sylwadau a graddio

Os ydych yn clicio ar syniad sy'n bodoli eisoes, fe welwch eich bod yn cael y dewis i raddio'r syniad neu roi sylwadau arno.

 • I wneud sylw, nodwch eich sylwadau yn y blwch testun a dewiswch 'Add comment'. Os bydd y safle'n cael ei gymedroli ymlaen llaw, cofiwch y bydd rhaid i'ch sylwadau gael eu cymeradwyo cyn ymddangos.
 •  I raddio syniad allan o 5, dewiswch y nifer briodol o sêr o dan y syniad. Gallwch ddewis 'remove my rating' ar unrhyw adeg i ddadwneud hyn.

Chwilio'r safle

Ceir botwm 'Search and Filter' ar Deialog - mae hyn yn caniatáu ichi chwilio yn ôl pwnc y syniad ac yn ôl testun y syniad ei hun.