Litter is a concern to everyone in Torfaen and creates a significant cost to the council each year.

Maintaining a cleaner, greener Torfaen is a priority within the council’s Corporate Plan. Whilst it would be unrealistic to expect a completely litter free borough, the council’s vision is to significantly reduce the amount of litter in Torfaen. 

In addition to the significant cost, littering also has a negative impact on people’s well-being and is highly damaging to the natural environment. We plan to develop a litter strategy that will help shape how we can all work together to make Torfaen a cleaner and greener place to live, work and visit. 

We need your thoughts and ideas about what goes into the strategy, and this online tool is designed to help us do that - it's a safe space to share your ideas. Please leave your ideas and views below, and feel free to comment and rate the views and ideas of others who have contributed to the discussion. 

Our rules of engagement are simple: there are no bad ideas, be radical, be challenging and be random! Let's get all our ideas out in the open and see where it takes us!

Mae sbwriel yn bryder i bawb yn Nhorfaen ac mae'n creu cost sylweddol i'r cyngor bob blwyddyn.

Mae cynnal Torfaen sy'n lanach a gwyrddach yn flaenoriaeth yng Nghynllun Corfforaethol y cyngor.  Er y byddai'n afrealistig disgwyl gweld bwrdeistref sy’n gwbl rydd o sbwriel, gweledigaeth y cyngor yw lleihau'n maint y sbwriel yn Nhorfaen, a hynny'n sylweddol.

Yn ogystal â'r gost sylweddol, mae taflu sbwriel hefyd yn cael effaith negyddol ar les pobl ac mae'n niweidiol iawn i'r amgylchedd naturiol. Rydym yn bwriadu datblygu strategaeth sbwriel fydd yn helpu i lywio sut y gall pob un ohonom weithio gyda'n gilydd i wneud Torfaen yn lle glanach a gwyrddach i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Rydym angen eich barn a’ch syniadau  ynglŷn â beth sy’n mynd i mewn i’r strategaeth, ac mae modd defnyddio’r teclyn ar-lein yma i’n helpu i wneud hynny – mae’n le diogel i rannu’ch syniadau. Rhowch eich syniadau a’ch barn isod a gwnewch sylwadau ar farn a syniadau pobl eraill sydd wedi cyfrannu at y drafodaeth.  

Mae ein rheolau ymgysylltu yn syml: nid oes unrhyw syniadau drwg, byddwch yn radical, byddwch yn heriol a pheidiwch â dal yn ôl! Gadewch i ni leisio'n holl syniadau allan yn yr awyr agored a gweld beth a ddaw!

54 ideas