Torfaen Council wants to encourage more local people to get involved in their decision making processes.

Your views are important to us. We appreciate what you have to say and want to help you get involved in how decisions are made.

If you are part of a group or organization, or raise concerns or issues as an individual, we want to hear about your experiences. If there is something we can do better, let us know.

Use the space below to tell us how you have your say. You can add as much or as little information as you like. [For example, you could include: who do you talk to when you have concerns about council issues, what channels do you use to raise a concern (social media, website, phone call)].

Have you ever thought about taking a more formal role in the democratic process and representing others as a local Councilor? Do you know where to find information on how to become a local councilor? Please tell us below how you would like to receive this information.

We will use the information you provide to inform our Public Participation Strategy.

The rules are simple: there are no bad ideas, be radical, be challenging and talk about anything! Why not come up with all our ideas and see where things go!

Mae Cyngor Torfaen eisiau annog mwy o bobl leol i gymryd rhan yn eu prosesau o gymryd penderfyniadau.

Mae eich barn yn bwysig i ni. Rydym yn gwerthfawrogi’r hyn sydd gennych i’w ddweud ac eisiau eich helpu i gymryd rhan yn y modd y caiff penderfyniadau eu cymryd.

Os ydych yn rhan o grŵp neu fudiad, neu’n codi pryderon neu faterion fel unigolyn, rydym eisiau clywed am eich profiadau. Os oes rhywbeth y gallwn ei wneud yn well, gadewch i ni wybod.

Defnyddiwch y gofod isod i ddweud wrthym sut rydych yn lleisio eich barn. Gallwch ychwanegu cymaint neu gyn lleied o wybodaeth ag yr hoffwch. [Er enghraifft, gallwch gynnwys: pwy ydych chi’n siarad â nhw pan fydd gennych bryderon ynglŷn â materion y cyngor, pa sianelau ydych chi’n eu defnyddio i leisio pryder (cyfryngau cymdeithasol, y wefan, galwad ffôn)].

Ydych chi erioed wedi meddwl am gymryd rhan mwy ffurfiol yn y broses ddemocrataidd a chynrychioli pobl eraill fel Cynghorydd lleol? Ydych chi’n gwybod lle i gael gwybodaeth am sut i ddod yn gynghorydd lleol? Dywedwch wrthym isod sut hoffech dderbyn yr wybodaeth hon.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i ysbrydoli’n Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus.

Mae’r rheolau yn syml: ‘does dim syniadau gwael, byddwch yn radical, byddwch yn heriol a soniwch am unrhyw beth! Beth am gyflwyno ein syniadau i gyd a gweld lle mae pethau’n mynd!

1 idea