Cookie policy

Cookies

To enable this app to function, we sometimes place small data files on your computer. These are known as cookies.

To learn more about cookies and how to manage them, visit allaboutcookies.org. Or please read on to find out more about how and where we use cookies.

How we use cookies

This app uses essential cookies in some places - we've listed each of them explicitly in a table below with more details about why we use them and how long they will last.

These essential cookies are used for site navigation and session management, and this app may not function correctly without them. They are used only to help you navigate through the site and to view and participate in challenges.


This app may use non-essential cookies in some places. These non-essential cookies are not required to make the app function correctly. If any non-essential cookies are used in this app, you will find them listed below.

Cookies

To enable this app to function, we sometimes place small data files on your computer. These are known as cookies.

To learn more about cookies and how to manage them, visit allaboutcookies.org. Or please read on to find out more about how and where we use cookies.

How we use cookies

This app uses essential cookies in some places - we've listed each of them explicitly in a table below with more details about why we use them and how long they will last.

These essential cookies are used for site navigation and session management, and this app may not function correctly without them. They are used only to help you navigate through the site and to view and participate in challenges.

This app may use non-essential cookies in some places. These non-essential cookies are not required to make the app function correctly. If any non-essential cookies are used in this app, you will find them listed below.

Google Analytics

This website also uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. We are committed to following the ICO privacy and electronic communication regulations.

Google Analytics sets cookies to help us accurately estimate the number of visitors to the website and volumes of usage. This to ensure that the service is available when you want it and fast.

Cookie name Typical content Duration
_utma Randomly generated number 2 years
_utmb Randomly generated number 30 minutes
_utmc Randomly generated number Until end of the session
_utmz Randomly generated number + info on how the site was reached (e.g. directly or via a link, organic search or paid search) 6 months
_ga Randomly generated number 24 months

For further details on the cookies set by Google Analytics, please refer to the Google Code website.

Cwcis

Er mwyn i'r ap hwn weithio, rydym yn gosod ffeiliau data bach ar eich cyfrifiadur o bryd i'w gilydd. Cwcis yw enw'r ffeiliau hyn. 

I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i allaboutcookies.org. Neu darllenwch fwy, i gael gwybod sut a ble rydym ni'n defnyddio cwcis.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Mae'r ap hwn yn defnyddio cwcis hanfodol mewn rhai mannau - rydym wedi rhestru pob un ohonynt yn benodol mewn tabl isod gyda rhagor o fanylion ynghylch pam yr ydym yn eu defnyddio a pha mor hir y byddant yn bodoli.

Mae'r cwcis hanfodol hyn yn cael eu defnyddio ar gyfer llywio o fewn y safle a rheoli'r sesiwn, ac efallai na fydd yr ap hwn yn gweithio'n gywir hebddynt. Nid yw'r cwcis llywio a rheoli hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod yr unigolyn dan sylw. Yr unig reswm dros eu defnyddio yw eich helpu i lywio drwy'r safle ac i weld deialogau a chymryd rhan ynddynt.

 

Gallai'r ap hwn ddefnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol mewn rhai mannau. Nid oes angen y cwcis hyn er mwyn i'r ap weithio'n gywir. Os bydd unrhyw gwcis nad ydynt yn hanfodol yn cael eu defnyddio yn yr ap hwn, byddant i'w gweld ar y rhestr isod.

Google Analytics

Mae'r wefan hon hefyd yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google Inc. ("Google"). Mae Google Analytics yn defnyddio "cwcis", sef ffeiliau testun a ddodir ar eich cyfrifiadur, i helpu'r wefan i ddadansoddi'r ffordd y mae defnyddwyr yn defnyddio'r safle. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynghylch eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a fydd yn ei storio ar ei weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso eich defnydd o'r wefan, gan lunio adroddiadau am weithgaredd ar y wefan ar gyfer gweithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgaredd y wefan a'r defnydd o'r rhyngrwyd. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo hynny'n ofynnol o dan y gyfraith, neu lle mae trydydd parti yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i ddata amdanoch chi gael ei brosesu gan Google yn y modd ac i'r dibenion a nodir uchod.

Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch, os gwnewch hyn mae'n bosibl na fyddwch yn gallu defnyddio pob agwedd ar y wefan hon. Rydym wedi ymrwymo i ddilyn rheoliadau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth o ran preifatrwydd a chyfathrebu electronig.

Mae Google Analytics yn gosod cwcis i'n helpu i amcangyfrif yn gywir sawl ymwelydd sy'n dod i'r wefan a faint mae'n cael ei defnyddio. Gwneir hyn i sicrhau bod y gwasanaeth ar gael pan fo ei angen arnoch, a hynny yn ddi-oed.

 Enw cwci Cynnwys nodweddiadol Hyd
_utma Rhif a gynhyrchir ar hap 2 flynedd
_utmb Rhif a gynhyrchir ar hap 30 munud
_utmc Rhif a gynhyrchir ar hap Tan ddiwedd y sesiwn
_utmz Rhif a gynhyrchir ar hap + gwybodaeth ar sut y daethpwyd i'r safle (e.e. yn uniongyrchol neu drwy linc, chwiliad organig neu chwiliad a noddir) 6 mis
_ga Rhif a gynhyrchir ar hap 24 mis

Am ragor o fanylion am y cwcis a osodir gan Google Analytics, cyfeiriwch at wefan Google Code.