Budget proposals for 2020/21

The council’s budget plans have an impact on everyone in the borough, whether that is from investment in schools, roads, caring for vulnerable people or maintaining cleaner, greener communities. 

This week the council has set out the council’s latest revenue budget forecast for 2019/20 and budget proposals for 2020/21. 

At this stage in the budget cycle the council’s proposals have been developed using a number of estimates, assumptions and proposed savings measures to address initial estimated budget pressures of £10 million.  

Throughout the year the council have been developing detailed financial plans for all services, asking each department for efficiency savings in order to balance the budget, while protecting vital services as much as possible.  

Although we have received our provisional settlement from Welsh Government, there is likely to be a UK budget in the near future which has the potential to change the picture so this draft budget will remain flexible and adaptable to change. 

We need your thoughts and ideas about where the money goes and this online tool is designed to help us do that - it's a safe space to share your ideas. Please leave your ideas and views below, and feel free to comment and rate the views and ideas of others who have contributed to the discussion. 

Our rules of engagement are simple: there are no bad ideas, be radical, be challenging and be random! Let's get all our ideas out in the open and see where it takes us!

Final proposals will be scrutinised in January and considered by cabinet in February, before the final budget and council tax level will be approved by full council in March.

To view the line by line savings click here and to read the budget report click here 

Cynigion cyllideb ar gyfer 2020/21

Mae cynlluniau cyllidebol y cyngor yn effeithio pawb yn y fwrdeistref, boed oherwydd buddsoddiad mewn ysgolion, ffyrdd, gofalu am bobl sy’n agored i niwed neu gynnal cymunedau glanach, gwyrddach. 

Yr wythnos hon, mae’r cyngor wedi cyflwyno rhagolwg cyllideb refeniw ddiweddaraf y cyngor ar gyfer 2019/20 a chynigion cyllidebol ar gyfer 2020/21. 

Ar y pwynt hwn yn y cylch cyllidebol, mae cynigion y cyngor wedi eu datblygu gan ddefnyddio nifer o amcanestyniadau, tybiaethau a mesurau arbed arfaethedig i ddelio gyda phwysau cyllidebol a dybir o £10 miliwn.  

Trwy gydol y flwyddyn, mae’r cyngor wedi bod yn datblygu cynlluniau ariannol manwl ar gyfer pob gwasanaeth, gan ofyn i bob adran am arbedion effeithlonrwydd er mwyn cydbwyso’r gyllideb, wrth amddiffyn gwasanaethau hanfodol cymaint ag y bo modd. 

Er ein bod wedi derbyn ein cytundeb dros dro gan Lywodraeth Cymru, mae’n debygol y bydd cyllideb y DU yn y dyfodol agos sydd â’r potensial i newid y darlun felly bydd y gyllideb ddrafft hon yn aros yn hyblyg, gan allu addasu i newid. 

Rydym angen eich barn a’ch syniadau chi o ran lle mae’r arian yn mynd, ac mae’r pecyn ar-lein hwn wedi ei ddylunio i’n helpu ni i wneud hynny - mae’n lle diogel i chi rannu eich syniadau. Gadewch eich syniadau a’ch barn isod, ac mae croeso i chi wneud sylwadau a sgorio barn a syniadau pobl eraill sydd wedi cyfrannu at y drafodaeth.

Mae ein rheolau yn syml: nid oes syniadau gwael, boed yn rhai radicalaidd, boed yn heriol neu ar hap! Gadewch i ni leisio ein barn yn agored a gweld lle mae hynny yn ein harwain!

Bydd gwaith craffu ar y cynigion terfynol ym mis Ionawr a bydd y cabinet yn eu hystyried ym mis Chwefror, cyn cymeradwyo’r gyllideb derfynol a lefel y dreth gyngor gan y cyngor llawn ym mis Mawrth. 

I weld yr arbedion llinell wrth linell cliciwch yma ac i ddarllen adroddiad y gyllideb cliciwch yma

3 ideas